JBL ขอแนะนำ JBL Reflect Contour หูฟัง Sport แบบไร้สำยที่ให้ควำมปลอดภัยอย่ำงดี ต่อกำรออกกำลังกำยในทุกรูปแบบ มำพร้อมกับเทคโนโลยี Dual Lock ที่ช่วยให้สวมใส่พอดี ทั้งใบหูส่วนนอกและภำยในรูหู ให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่มีสะดุด เหมำะสำหรับคนที่ชื่นชอบกำรออกกำลังกำยทั้งแบบเบำ และแบบหนักเพรำะสำมำรถใช้งำนได้ยำวนำนถีง 8 ชม. กับคุณภำพเสียงระดับ JBL

HRM196331_afr_0067

นอกจำกนั้นยังใช้วัสดุเกรดพรีเมียม ป้องกันเหงื่อ มีปุ่ม Control 3 ปุ่ม ใช้งำนง่ำยทำให้คุณถึง New Level ของกำรออกกำลังกำยโดยไม่รู้ตัว และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะสัมผัสได้จำก JBL Reflect Contour

Features

  • Dual Lock Technology
  • Bluetooth Connectivity
  • 8-Hour Battery Life
  • 3-Button Remote with Microphone
  • Sweat Proof Reflective Cables
  • JBL Signature Sound