เรื่องควรรู้ก่อนทำสินเชื่อรถแลกเงิน

เรื่องควรรู้ก่อนทำสินเชื่อรถแลกเงิน

สินเชื่อรถแลกเงิน ใครที่อยากให้รถกลายเป็นเงินต้องรู้จัก สินเชื่อตัวนี้คืออะไร เงื่อนไขไหนที่ต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษ เอกสารในการยื่นเรื่องวุ่นวายไหม ยื่นเรื่องที่ไหนที่จะปลอดภัยไว้ใจได้ วันนี้เรารวมเอาเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสินเชื่อตัวนี้มาบอกกัน

สินเชื่อรถแลกเงินคืออะไร?

สินเชื่อรถแลกเงินคืออะไร

สินเชื่อรถแลกเงินคือ การนำรถมาขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยที่ไม่ต้องเอารถไปจอดทิ้งไว้  หลังอนุมัติยังสามารถนำรถออกมาใช้ได้ปกติ ใช้เล่มทะเบียนเป็นเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน และเพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์ของเจ้าของรถเท่านั้น และต้องเป็นรถที่ผ่อนชำระครบทุกงวดแล้ว

สินเชื่อรถแลกเงินเหมาะกับใคร?

สำหรับคนที่เหมาะกับการยื่นสินเชื่อรถแลกเงินนั้นก็คือคนที่ต้องการเงินสดเพื่อใช้จ่าย โดยการที่นำรถเข้ากระบวนการพิจารณาของทางสถาบันการเงินเพื่อตีราคา และต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการชำระสินเชื่อคืนตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือเงินก้อน เพื่อป้องกันรถที่นำมาทำสินเชื่อถูกยึดไปเป็นของสถาบันการเงินที่ผู้กู้ยื่นเรื่องทำสินเชื่อ

สินเชื่อรถแลกเงินอนุมัติง่ายไหม?

เกี่ยวกับระยะเวลาในการเดินเรื่องนั้น แต่ละสถาบันการเงินก็จะมีระยะเวลาไม่เท่ากันบางที่อนุมัติทันที บางที่ 3 วัน บางที่ 7 วัน หรือบางที่ใช้การพิจารณากว่า 15 วัน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเอกสารของผู้กู้ว่าครบถ้วนหรือไม่ รถเป็นรถที่สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ หากไม่มีปัญหาติดขัดใด ๆ การอนุมัติสินเชื่อก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าหากประวัติของผู้กู้มีประวัติเสียเรื่องการเงินก็อาจจะมีอุปสรรคสักหน่อยในการยื่นเรื่อง

ดอกเบี้ยสินเชื่อรถแลกเงินสูงไหม?

สำหรับดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์แต่ละที่นั้นก็แตกต่างกัน ตามโครงสร้างบริษัทหรือสถาบันการเงินนั้น ๆ ด้วย และยังเกี่ยวกับเงื่อนไขในการยื่นสินเชื่อ ระยะการผ่อนชำระ หรือปัจจัยอื่น ๆ เช่น มีผู้ค้ำประกันไหม ฐานรายได้ของผู้กู้เท่าไหร่ด้วย โดยที่อัตราเริ่มต้นจะอยู่ที่ 0.27% ต่อปี

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอสินเชื่อรถแลกเงิน

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • เอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่
  • – สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
  • – สำเนาทะเบียนบ้าน
  • – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องโอนเงินเข้า
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้/ สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • เล่มทะเบียนฉบับจริง (กรณีรถปลอดภาระ)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
 • สำเนากรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์

สำหรับเจ้าของธุรกิจ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร / ค้าขาย

 • เอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่
  • – สำเนาบัตรประชาชน
  • – สำเนาทะเบียนบ้าน
  • – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวันที่ต้องโอนเงินเข้า
 • สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
 • งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ – รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น 

สรุปบทความ

สินเชื่อรถยนต์อีกทางออกของคนที่ต้องการเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน สินเชื่อตัวนี้ต้องใช้รถที่ผ่อนชำระหมดแล้วเท่านั้น โดยที่ไม่ต้องจอดรถทิ้งไว้ บางสถาบันการเงินไม่ยึดเล่ม ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อปี โดยที่อัตราดอกเบี้ยนั้นก็จะมีหลายปัจจัยในการพิจารณา ก่อนยื่นเรื่องควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเสียก่อนจะดำเนินการจะดีที่สุด

หมายเหตุ – บทความนี้เป็น Advertorial