Google ประเทศไทย เผยโฉม Doodle วันภาษาไทยแห่งชาติ รณรงค์ให้คนไทยรักภาษาไทย และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อีกทั้งช่วยเผยแพร่ความงดงามของภาษา วัฒนธรรม และความเป็นไทยไปสู่สายตานานาประเทศ

Google Doodle

นางสาวพรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด ประเทศไทย กล่าวว่า Doodle วันภาษาไทยแห่งชาตินี้ ถือเป็นการแสดงออกให้เห็นว่า Google รักและให้ความสำคัญกับประเทศไทย อีกทั้งยังต้องการรณรงค์ให้คนไทย รวมถึงเยาวชนเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งถือเป็นภาษาประจำชาติที่มีความงดงาม และมีการจัดวางระเบียบแบบแผนไว้อย่างประณีตบรรจง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศชาติ ที่ทุกคนควรส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้

ทีม Google ประเทศไทยเชื่อว่า การเปิดตัว Doodle ในวันนี้ จะช่วยตอกย้ำให้คนไทยที่เข้ามาใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย และยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และความงดงามของภาษาและวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาชาวต่างชาติในนานาประเทศได้”

Doodle วันภาษาไทยแห่งชาติในปีนี้เป็นคำว่า “กูเกิล” ที่เขียนเป็นภาษาไทย จากเดิมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แนวคิดของการออกแบบจากหนังสือหัดอ่าน ก-ฮ ซึ่งถือเป็นหนังสือเล่มแรกที่คนไทยใช้ในการเริ่มต้นเรียนรู้ และทำความรู้จักกับภาษาไทย ในส่วนของฟ้อนต์ที่่ใช้เป็นฟ้อนต์ภาษาไทยจากหนังสือเรียน ก.ไก่ ฉบับคลาสสิคที่มีภาพประกอบรูปไก่ จากตัว “ก” และลิงจากตัว “ล” ซึ่งเป็นตัวอักษรแรกและสุดท้ายของคำว่า “กูเกิล”

สำหรับวันนี้ 29 กรกฎาคม 2556 นั้นถือเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งในวันนี้เมื่อ 51 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทย เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

(*ข้อมูลวันภาษาไทยแห่งชาติจาก กระทรวงวัฒนธรรม: http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=2992)