การลองสนามสอบ A-Level เป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบความรู้และทักษะของตนเองก่อนสอบจริง เพราะการทำลองสนามสอบจะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบข้อสอบ ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง และปรับปรุงจุดบกพร่องต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบจริง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ข้อสอบ A-Level จะเน้นการวัดความรู้เชิงประยุกต์มากกว่าความรู้เชิงทฤษฎี นักเรียนที่สอบ A-Level จะต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในวิชาที่สอบเป็นอย่างดี การลองสนามสอบ A-Level ก่อนจึงเป็นอีกทางลัดสำคัญ โดยมีเคล็ดลับในการลองสนามสอบ A-Level ให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

ลองสนามสอบ A-Level เพิ่มทักษะ สู่ทางลัดความสำเร็จในการสอบ

1. เตรียมตัวให้พร้อม

ก่อนลงสนามลองสนามสอบ A-Level ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และฝึกฝนทำโจทย์ข้อสอบเป็นประจำ

การเตรียมตัวด้านร่างกาย

2. เลือกลองสนามสอบที่มีคุณภาพ

ปัจจุบันมีสถาบันต่างๆ จัดลองสนามสอบ A-Level มากมาย การเลือกลองสนามสอบที่มีคุณภาพจะช่วยให้เราได้รับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับสอบจริงมากที่สุด โดยมีปัจจัยในการเลือกลองสนามสอบ ดังนี้

 • รูปแบบข้อสอบใกล้เคียงกับสอบจริง
 • มีเวลาทำข้อสอบและจำนวนข้อสอบใกล้เคียงกับสอบจริง
 • มีเฉลยข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบอย่างละเอียด
 • มีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การตรวจข้อสอบ ติวเข้ม 

3. ฝึกฝนทำโจทย์ข้อสอบให้หลากหลาย

ข้อสอบ A-Level ในแต่ละวิชามีรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างกัน ควรฝึกฝนทำโจทย์ข้อสอบให้หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจรูปแบบข้อสอบและแนวทางการตอบคำถาม โดยสามารถฝึกฝนทำโจทย์ข้อสอบได้ตามหนังสือเตรียมสอบ เว็บไซต์รวบรวมข้อสอบ หรือจากสถาบันกวดวิชา

4. จดบันทึกข้อผิดพลาด

ระหว่างทำลองสนามสอบ ควรจดบันทึกข้อผิดพลาดของตนเองไว้ เพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงก่อนสอบจริง โดยมีวิธีการจดบันทึกข้อผิดพลาด เช่น

 • ระบุข้อผิดพลาดที่พบ
 • วิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด
 • วางแผนการแก้ไขข้อผิดพลาด

5. วิเคราะห์ผลสอบอย่างละเอียด

หลังสอบเสร็จ ควรวิเคราะห์ผลสอบอย่างละเอียด เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง และวางแผนการปรับปรุงแก้ไข โดยมีวิธีการวิเคราะห์ผลสอบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

 • เปรียบเทียบคะแนนกับคะแนนเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่พบ
 • วางแผนการปรับปรุงแก้ไข

เคล็ดลับในการลองสนามสอบ A-Level

นอกจากเคล็ดลับที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมในการลองสนามสอบ A-Level ดังนี้

 • หาสนามสอบที่ใกล้เคียงกับคณะหรือสาขาวิชาที่เราต้องการเข้าศึกษาต่อ
 • ศึกษารายละเอียดของสนามสอบล่วงหน้า เช่น รูปแบบข้อสอบ เวลาสอบ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 • เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ นาฬิกาจับเวลา เป็นต้น
 • ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา เพื่อเตรียมตัวและผ่อนคลายความตื่นเต้น

ซึ่งการลองสนามสอบ A-Level ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบความรู้และทักษะของตนเองก่อนสอบจริง หากเราเตรียมตัวและปฏิบัติตามเคล็ดลับต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบข้อสอบ ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง และปรับปรุงจุดบกพร่องต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ – บทความนี้เป็น Advertorial